Moje stránka *Enny*full-harmony feel-harmony ART disainer for yor live Ainy ART  therapy

ŽÍT ŽIVOT V HARMONII

Život je Harmonie-hudba, milióny tónů a barev, které spolu ladí souznící akordy. Našim úkolem je stále dolaďovat, udržovat se v harmonii, naše těla jsou vyladěným organickým spolupracujícím celkem sladěním sebe a po té s Gaiou a vesmírem vytváříme souzvuk tónů, kterými je tvořen Život a jsou udržovány všechny Světy i Galaxie.
Vyladit se v úrovni těla, emocí a mysli je základem Vaši niterné HARMONIE, která je vstupní branou do Vašeho Srdce a vyššího JÁ.
Pouze ze svého středu můžete pozorovat a vidět Svět z perspektivy soucitu a empatie a 

Provedu Vás nejkratší cestou, aby jste mohli zacítit potenciál-světlo, které v sobě nesete-hodnotu-hojnost, která Vámi protéká-kterou JSTE-ŽIVOT, kterým jste a přímou cestu k němu-sobě.
Aktivuji co ve Vás nejvíce září a co s Vámi nejvíce rezonuje -  Váš DAR, který jste si přinesli a je nedílnou součástí při tvoření našeho společného Světa-Života.
Vše začíná u nás samých, kdy se během našich životů začínají projevovat naše talenty-nadání a my je pod nánosem společenských dogmat, naučených a zautomatizovaných návyků z rodiny a vlastních přesvědčení vytvořených z této ,,implantované směsi,, dříve nebo později ,,možná právě teď,, přestanou fungovat a dělat nás radostnými, nadšenými a milujícími Život i sebe.

 

Světový vliv 9

Devítka zakončuje celou řadu základních čísel. Je vznešená, velkorysá a ztělesňuje ušlechtilé ideály lidství. Zvláštností, která podtrhuje jedinečnost čísla devět, je jeho chování při násobení. Ať číslo devět vynásobíte jakýmkoli jiným číslem, dostanete vždy opět devítku. Devítka proto vytváří v numerologii jedinečný ideál, který umocněn jakýmkoli jiným principem, směřuje stále sám k sobě.

Náhodně vybrané příklady:

3 x 9 = 27 ... ( 2 + 7 = 9)
5 x 9 = 45 ... ( 4 + 5 = 9)
8 x 9 = 72 ... ( 7 + 2 = 9)
13 x 9 = 117 ... ( 1 + 1 + 7 = 9)
256 x 9 = 2304 ... ( 2 + 3 + 0 + 4 = 9)

Co však víc, pokud k číslu devět přidáte jakékoli další číslo, dostanete při numerologické redukci výsledku opět původní číslici, která měla být devítkou obohacena. Zdá se tak, jako by devítka při sčítání zůstávala stranou a nechávala ostatní čísla nedotčena.

Náhodně vybrané příklady:

3 + 9 = 12 ... ( 1 + 2 = 3)
5 + 9 = 14 ... ( 1 + 4 = 5)
8 + 9 = 17 ... ( 1 + 7 = 8)
13 + 9 = 22 ... ( 1 + 3 = 4 / 2 + 2 = 4 )
256 + 9 = 274 ... ( 2 + 5 + 6 = 1 + 3 = 4 / 2 + 7 + 4 = 1 + 3 = 4)

Pokud se devítkou násobí, získává naprostou převahu, pokud se devítka sčítá, je ke druhému číslu zcela netečná.

Devítka je tvarem podobná číslici 6, která je známá svoji mateřskou péčí a sklony chránit či podporovat slabší. Devítka tyto vlastnosti povyšuje na úroveň celého universa. Je proto symbolická pro určité "světové vědomí", které člověka povznáší a poskytuje mu nad věcmi důležitý nadhled. Devítka v sobě spojuje velkorysost a soucit. Pomáhá odhalit pravou povahu lidství, které dokáže spojit všechny kultury a národy. Devítka je proto tolerantním číslem, které se snaží všechny ostatní co nejméně soudit. Vyzývá naopak k porozumění.

Devítka kráčí vznešeně. Má dokonalý vkus, takže své nositele vybízí k tvůrčí práci a uměleckým činnostem. Bude se angažovat tam, kde rozezná utrpení nebo bezpráví. Životní číslo devět však nemá ve zvyku motivovat své nositele k budování společenské prestiže. To, že se lidé pod jeho vlivem chovají šlechetně, je především výpovědí o jejich přirozené dobrosrdečnosti a mravních kvalitách.

Vůdčí role číslice 9 leží v oblasti filosofie a práva. Ostatní nevede pevnou rukou ale spíše vlastním příkladem. Bohatství pro ni nepředstavují hmotné statky ale rozlehlá prostranství duše a myšlenkových světů.

Co se týče lásky může se devítka ostatním jevit jako poněkud nevypočitatelná a vzdálená bytost. Je chladnější a v určitých případech také netečná či dokonce krutá. Ano, přes všechna pozitiva můžete narazit i na lidi s životním číslem devět, kteří jsou egoističtí a považují sami sebe za nadřazené a nedotknutelné. Stává se to však jen ve výjimečných případech, kdy je devítka v roli oběti nebo kdy ztratí potřebný kontakt s každodenní realitou.


Hledající poznání 7

Sedmička není jen šťastné číslo. Lidé s tímto životním číslem jsou duchovně založení a touží po skutečném a hlubokém poznání. Sedmička věří, že nic není ve skutečnosti takové, jaké se jeví na povrchu. Toto číslo si můžete představit jako mudrce či badatele, který se snaží v ústraní odhalit reálnou povahu věcí a jevů.

Sedmička se pravděpodobně bude alespoň trochu stranit kolektivu a může mít také introvertní sklony. Ne, že by snad toto číslo bylo pouze stydlivé nebo ponořené jen samo do sebe, ale kdo chce porozumět složitým věcem, musí mít k jejich zkoumání dostatečný klid.

Životní číslo sedm je typické pro intelektuály, kteří mají poněkud nekonvenční pohled na svět. Mnoho sedmiček se rovněž zajímá o duchovní otázky a metafyziku. To však neznamená, že by tito lidé byli automaticky stoupenci nějaké víry. Mají přirozenou radost z poznávání a rozšiřování svých obzorů. Sedmičky se často celý život ptají na základní filosofické otázky (kdo jsem, kam směřuji atd.)

Člověk s číslem sedm je obvykle rezervovaný a jeho bystrá mysl je povznesena nad pomluvy a maloměšťácké chování okolí. Důležitější než hmotné statky nebo společenské postavení je pro něj smysl, pravda nebo poznání. Peníze chápe především jako prostředek a nikoli cíl své životní cesty.

Móda je něco, čím obvykle sedmičky pohrdají. Trendy v oblékání i účesech jsou totiž proměnlivé jako počasí. Pokud je něco skutečně zajímá, je to v tomto případě krása sama o sobě. Spíš než katalog s novými šaty proto budou mít v ruce knihu o zlatém řezu a souvisejících estetických principech, které vládnou umění již tisíce let.

Sedmička obvykle netíhne ke sportu nebo soutěžení. Srovnávat se s ostatními jí přijde zbytečné. Není to od přírody udatný bojovník, ale spíše obratný stratég nebo analytik. Nejčastěji se lidé s číslem sedm uplatní na akademické půdě, ve vědě, výzkumu, jako detektivové - prostě všude tam, kde lze dobře využít jejich pronikavé myšlenky a touhu přicházet záhadám na kloub.

Harmonická péče 6

Šestku lze považovat za jedno z nejharmoničtějších čísel. Mezi její hlavní vlastnosti patří milující a starostlivá povaha. Šestku je proto možné s nadsázkou nazvat jako "mateřské" číslo. Dokáže se obětovat pro ostatní a zároveň s ochotou podá ruku všem, kteří potřebují péči a ochranu.

Šestka je tím, kdo drží rodinu pohromadě. Dává ostatním pocit jistoty a bezpečí. Ráda vede, podporuje a učí ty, ke kterým nebyl osud příznivě nakloněn. Šestka má vytříbený smysl pro spravedlnost a pokud narazí na bezpráví, neváhá věnovat dostatek úsilí tomu, aby bylo odstraněno. Zároveň ji záleží na férovém jednání jak v práci tak v soukromém životě (např. sportovní zápolení).

Někdy se však stane, že míra starostlivosti, kterou šestka považuje za samozřejmou, může některým lidem vadit. I když to šestka myslí dobře a chce pro všechny v okolí jen to nejlepší, musí si uvědomit, že ne každý o její pomoc stojí. Ne nadarmo se také říká, cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly.

Šestka je idealista a důvěřivý člověk. Stejný přístup očekává i od ostatních, což je však zdrojem častého zklamání. Šestce se její dobrosrdečnost totiž vždy nevyplatí. V životě si musí zvyknout na to, že spousta vychytralých jedinců dokáže zneužívat její otevřenosti, pohostinnosti a vstřícnosti.

Vynalézavost a důvtip nejsou obvykle silnou stránkou šestek. Tito lidé přirozeně využívají možností, které se kolem nich nachází, spíše než aby se snažili radikálně své zázemí nebo výchozí podmínky změnit. V určitých případech mohou šestky působit i netolerantně nebo fanaticky, pokud jejich přesvědčení narazí na odlišný a stejně málo přizpůsobivý pohled na svět.

Člověk s životním číslem šest se nejspíše uplatní v povoláních jako učitel, ošetřovatel, dozorce atp. Spousta lidí uvítá, že se může na rameni šestky doslova vyplakat. Každého totiž ráda vyslechne. Cílem lidí s tímto životním číslem je hledání a vytváření harmonického a klidného prostředí.

žč numerologie Jednotící síla 1

Jednička je číslem stvoření, prvním číslem, ze kterého vycházejí všechna ostatní. Představuje činorodého člověka a mocnou sílu. Jednička přináší výsledky. V životě se jen těžko nenechává omezovat. Připravte se proto, že může být někdy arogantní nebo dokonce agresivní.

Jednička chce růst a získat naplňující životní formu. Dokáže proměňovat sny ve skutečnost. Jednička se snáze než ostatní vypořádává s nepříznivými vlivy osudu. Klacky, které jí někdo hodí pod nohy, obvykle bez problémů přeskočí.

Lidé s životním číslem jedna mají tendenci k přímočarým a jednoduchým řešením. Věří ve vlastní schopnost rozeznat dobré a zlé. Neradi ztrácejí čas se zdlouhavým filosofováním a složitými abstraktními koncepty, pokud je rozumné řešení na dosah ruky. Důležitý je přece výsledek. Jednička je pragmatik, mnohdy však bezohledný až bezcitný, který si poradí v každé situaci.

Člověk s číslem jedna je individualista, který si cení nezávislosti. Může být nemilosrdný, tvrdý i krutý. Nemá ve zvyku trpělivě naslouchat a zvažovat každé slovo. Nevyhýbá se konfrontaci. U jedničky se proto připravte na projevy tvrdohlavosti, netrpělivosti i žárlivosti. Odměnou Vám však může být vášnivý partner, který má energie na rozdávání.

Jistě také oceníte, že jednička je odvážná a nevyhýbá se nebezpečí. Určitě nebude nečinně přihlížet, pokud má za to, že se někde děje bezpráví.

Jednička rozhodně nepatří mezi pokrytce. Pokud s tímto člověkem navážete přátelství, je pravděpodobné, že přetrvá věčnost. Jistě jeho hrdost nezraníte jízlivými poznámkami nebo jednoduchými či přízemními žerty. Nad to je příliš povznesen.

Pokud máte potíže, jednička je ten pravý muž či žena, kteří Vám pomohou zbavit se jich. Je rozhodně dobré mít takového člověka na své straně. Jednička představuje totiž šlechetného a houževnatého ochránce ale i urputného a vytrvalého protivníka, který kráčí vzpřímeně a hrdě.

 
Jsme v podstatě vibrující energie-život....lidským zrozením jsme vstoupili do hry, která je alespoň z počátku ryze doteková. Vnímána skrze smysly - prožívání, nám dodává rozměr, který se zintenzivní postupným nárůstem uvědomování si sebe. Jsme bytosti, které potřebují vidět, cítit vůně a chutě, slyšet zvuky, dotýkat se hmatem,o telepatii a schopnosti Jasně vidět, která je nám také naprosto přirozená, nyní hovořit nemusíme, patří do úrovně mentální a ráda bych zůstala u našich těl.


Jaká cesta nás nyní čeká...?
,,Zdroj,, již rozehrál svou hru všem...a zapojil do ní celý svět...abychom pochopili propojení, všichni jsme ,,stvořeni,, ze Zdroje, není rozdílu.
Ocitli jsme se ve velké nerovnováze, co se týče mužského a ženského principu, nepochopení se primárně projevuje na soužití a spolupráci, způsobuje disharmonii-nestabilitu-rozpolcenost
a ne-moc.
Vyrovnat mužský a ženský princip/jin a jang/, je zásadní pro vystoupení z temnoty, jen tak lze ukončit závist, lpění, soupeření, konkurenční boje o moc a aktivovat spolupráci.
Jakmile jsou v tomto směru podniknuty, byť jen malé krůčky, přichází pomoc od zdroje, který dodá i potřebné informace, co dál...

Je to prosvětlení našeho doposud potemnělého života, dá o sobě vědět nově aktivovaná niterná Síla-vitalita, která pomůže při přechodu do rovnováhy.
Zde začíná naše cesta proměny, skrze procitnutí ,,z nevědomosti-temnoty do světla,,.
Pozornost je mířena k úctě k ženskému principu /k pravé hemisféře/ v nás samých, část nás, která je více intuitivní, vybírá-selektuje a připravuje na manifestaci.
Zapomněli jsme na niterný pocit úcty a víry v sebe a v principy Vesmíru, které sestoupily na Zem, aby mohl být vytvořen a udržen tento Svět. Je to znovu objevování ,,pravíry,, je tudíž nezbytné začít vstřebávat zákony a principy Gái.
Primárně je vše rozděleno se na dvě složky-polarity, porozuměli jsme dualitě? Jsou vytvářeny rozpory-konflikty, cestou je syntéza a harmonie.
Nerovnováha polarit se může také projevit jako,,temná noc duše,,/odpojení od božského/, nebo naopak ,,duchovním egem,, které se projevuje jako jakási ,,zbožštělost,, /odpojení od gai/, je to ,,zastavení,, na cestě, ale v plném prožívání, nelze je vlastním konáním, ani vlastní vůlí ovlivnit. K vystoupení z těchto ,,stavů,, přichází na pomoc sám Zdroj, informacemi nebo prožitky, které mohou poskytnout rozpomenutí, vhled a uvědomění.
Jsme součástí Gái a díky pochopení i prožitkům získáváme nový náhled. Náš přístup k přírodě i k sobě, se radikálně mění, je to motivace pro nový počátek-syntézu, poprvé máme možnost pocítit opravdovou lásku, která miluje bez podmínek, protože je zaciťována vzájemná propojenost......
Bytostné porozumění LÁSCE...

PROCES PROMĚNY..... postupné probouzení se do nové reality.. 

Jaká cesta nás nyní čeká...? ,,Zdroj,, již rozehrál svou hru všem...a zapojil do ní celý svět...abychom pochopili, že jsme propojeni, všichni jsme ,,stvořeni,, ze Zdroje, není rozdílu. Ocitáme se ve velké nerovnováze, co se týče mužského a ženského principu, nepochopení se primárně projevuje na soužití a spolupráci. Vyrovnat mužský a ženský princip/jin a jang/, je zásadní pro vystoupení z temnoty, konec soupeření a aktivuje se spolupráce. Jakmile jsou v tomto směru podniknuty, byť jen malé krůčky, přichází pomoc od zdroje, který dodá i potřebné informace ,co dál...Je to prosvětlení našeho doposud potemnělého života a velmi ráda , dá o sobě vědět nově aktivovaná niterná Síla-vitalita...je to vystoupení ,,temnoty do světla,,.

Pozornost je nyní mířena k úctě k ženskému principu v nás samých. Zapomněli jsme na niterný pocit úcty a víry v sebe a v principy, které sestoupily na Zem, rozdělily se na dvě složky-polarity, aby mohl být vytvořen tento Svět..uzdravení přichází s úctou, vycházející z pochopením této ,,pravíry,, Tato nerovnováha se může také projevit jako,,temná noc duše,,/odpojení od božského/, nebo naopak ,,duchovním egem,, které se projevuje jako jakási ,,zbožštělost,, /odpojení od gai/, je to ,,zastavení,, na cestě, ale v plném prožívání, nelze je vlastním konáním, ani vlastní vůlí ovlivnit. K vystoupení z těchto ,,stavů,, přichází na pomoc sám Zdroj, informacemi nebo prožitky, které mohou poskytnout vhled, uvědomění a pochopení, nebo se kvantovým skokem ocitáte Opravdovým vstřebáním pochopení a rozpomenutím se nám ,,zhroutí,, starý svět dogmat a pádem všech iluzí završujeme hlubokou niternou očistu ve všech úrovních našeho pozemského bytí.přestáváme být dětmi našich rodičů a stáváme se dětmi Země a VESMÍRU

se multidimenzionálními bytostmi /vědomý a vědoucí člověk/. Intenzita procesu mění genetické kódy, Gáia poskytne nový náhled na vše a začne kódovat novou matrici, znamená to nový počátek ve fyzickém zrození...což vede k zažívání hluboké LÁSKY. Bytostné porozumění co slovo LÁSKA opravdu znamená. S tím zároveň přichází proces posledního soudu v bytostném porozumění, že nebudeme nikým souzeni, ale my v tento moment přestáváme soudit a posuzovat sebe, cokoliv a kohokoliv...je to poslední čištění a prověření našich minulých schémat a shledání nevinnosti...ve smyslu příjetí
Rozpoznali jste svou právě probíhající fázi...?

jsme inspirátorky ...Pokud někým a něčím jsme, protože si to o s obě myslíte a dokážete o tom mluvit...věřte mi nebo ne je to iluze ,neskočte do této pasti, mockrát jsem nesla do pasti žebřík,ale vystoupat po něm museli už všichni stejně sami nejste tím co si myslíte že jste Jste tím co skrze Vás proudí, nemůžete to sami rozpoznat, protože v ten okamžik jste od toho odděleni, nelze vidět samého sebe...nazývá se to duchovní ego.... může se projevit skrze poznání ,,boha,,kdy vidíte kdo vpodstatě jste, vidíte nakonečný potenciál, ale to je to nahoře ,náš ,,úkol,, je propojit to s tím dole /ženským/ ale bůh-Vědomí se umí projevit bez člověka, ale tato Země byla stvořena proto, aby se hmota propojila s vesmírem..,,vtělení boha,,... je to taková božská hra,experiment,,, Proud energie-života- Dřívější způsoby náboženství se neosvědčily, protože vynechávali jednu složku samých sebe, jakpak ba se mohli stát celistvými bytostmi a dojí k osvícení, když podstatou je spojit ženskou energii s mužskou do rovnováhy..jin a jang..díky za kvantovou fyziku amatérsky s ní flirtuji od roku 2005, a vššechny cesty, kterými se ubírá je svede do jednoho bodu ..k Vědomí- to co vše tvoří ze své podstaty/. Pokud chceme opravdu vědět , kdo opravdu jsme , sledujte pozorněji co s někým společně tvoříte a jaký to má užitek nebo dopad pro vás i pro ostatní... Teprve až vidíte avnímáte , co produkujete skrze vztahování se s ostatním a ostatními, začnete rozumét své esenci..., Poslání nebývá to o tom co konkrétně máte dělat, ale,, vzorec-struktura,,,, který se zde na planetě skrze vás projevit, je to vaše originální jedinečnost....jedna má unikátnost je v propojování-slučování, jsem most.. a jak tento jeden z mých několika darů ... celá planeta celý matrix drží pohromadě strukturou a záměrem Změňme naše přání na záměry...

Cítíme se nyní nekomfortně, protože na kvantové a energetické úrovni, už dávno nejsme ve ,,starém paradigma,, ale fyzicky a mentálně můžeme udržovat představu a uvádět se do rozporu....vše co bylo odpovídalo té dané době, pro tu tehdejší chvíli to bylo to nejlepší, ale vědět o co se připravujeme, tím, že setrváváme v projekcích a ze strachu, že přijde něco neznámého, v čem nevím jak fungovat...to je aktuální...obavy z toho nepoznaného-neznámého.... a také, že v tom mohu selhat....pokud už se cítíte, že se nemáte čeho chytit a ,,stojíte nazí uprostřed pouště,, zůstaňte v tom pocitu co nejdéle a stane se zázrak..něco do Vašeho života může vstoupit, malé kouzlo, které Vás může nasměrovat na cestu, kterou jste si vybrali pro toto zrození...samozřejmě, žádná očekávání....

Svou přítomností a darem, kterým disponujeme, je umožňování a vytváření vnitřního i vnějšího prostoru, ve kterém se mohou dít zázraky, kdy potkáváte sami sebe a propouštíte staré a ve stejný moment, přijímající to nové a vibračně s Vámi shodné, ..vše se děje pokaždé originálně, v tomto intuitivnímu procesu inspirujeme a umožňujeme prožitek, setkání se svým pravým JÁ...  

co poskytujeme, vysokovibrační prostor

lpění a připoutanost- pusti nejen co neslouží, ale taky, co stiskáte protože máte strach že o to přijdete, hněv, pýcha,

Kóan je krátký iracionální příběh obsahující nelogický příběh či "hádanku", která osvobozuje mysl od zavedených konceptů. 

Podstatou zenu je totiž pochopení absurdity okolní reality. To nejde rozumem - jedinou možností je zapojit přímý prožitek, založený na vtipu. Zen je, když vás něco "trkne" ve stylu: "No jasně! Všechno je to přece úplně jinak, než se mi až doteď zdálo!" Jak se tenhle osvěžující přístup k realitě naučit? Zenoví buddhisté k tomu účelu vypracovali systém kóanů - nelogických hádanek, bizarních příběhů a nesmyslých intelektuálních hříček, jejichž jediným smyslem je vyvolat v žákovi prožitek nelogičnosti, iracionality a nesmyslu. 

  

 5. Jak nezabloudit

Mladý zenový mnich se svého mistra chytrácky vyptával: "Mistře, není to tak, že pokud chce člověk najít cíl, k němuž směřuje, musí nejdřív bloudit?" Mistr odvětil: "Od doby, co žádný cíl nemám, nebloudím"

 


Jak budou vypadat naše životy, navýšíme-li kolektivně vědomí....?
Navýšit vědomí znamená, velmi zjednodušeně řečeno, každá věc, zvíře i lidé mají svou frekvenci, fraktálově i každá vaše úroveň má ve vysokém stavu vědomí sladěny všechny úrovně,což je původně náš přirozený stav, jakmile ale některá část dostane do nerovnováhy, emoční či fyzická...., frekvenčně změní-energie ve Vás vibruje v jiných kmitočtech-frekvencích, cítíte tuto změnu jako bolest, rozladěnost, rozpor a je to opravdu to, co se ve Vás odehrává, jakožto celistvá bytost nejste v souladu se sebou. Nyní je čas odevzdávat ,,příčiny,, naši frekvenční nesourodosti, jakou cestu si zvolíte záleží na Vašem rozhodnutí. Máte-li dost síly a odvahy můžete projít touto cesto s merkabou.....díváme se na,,příčiny,,s pozice vyššího vědomí, které meditací a pochopením přírodních a vesmírných zákonů, přeskočíme čištění jednotlivých vzorců a podíváme se  na celou programovou síť, která se mění odhalením skrze Vašeho vnitřního pozorovatele, celé své nevědomí máte možnost spatři, jako součást vědomí, která byla odmítnuta a potlačena, vyzdvižením do vědomí se síť ,postupně vylaďuje do harmonie a souladu, je to vhodné pro každého, kdo změně říká ANO.

Obvykle se navýší nerovnováha odporem odmítáním této situace-pocitu rozlaďujete další své úrovně, víru v sebe, klesá pocit sebehodnoty, což se může později projevit na finanční, nebo v jiné oblasti, kterou považujeme za hodnotnou. Řešením je přijetí, alespoň pro tuto chvíli, to přijmout za svou součást. Jak přijmout odpor? jak se frekvenčně sladit a navýšit tak Vědomí?
Na našich akcích-seminářích se vše děje, je to prožitek který zapojí všechny úrovně bytí....nejprve skrze hluboké meditace objevuje každý svou programovou síť, pochopením propojenosti všeho se vším, se daleko jednodušeji přijímá to, co se nám v životě odehrává, že to není ohrožení, ale jen je potřeba opustit chaos a uvést do harmonie. Jelikož nyní tuto možnost nemáme, pokusíme se nají slova, která by pro teď mohla být užitečná.Poslední věta by mohla znít, potvrďte si ,jak se nyní cítíte, napopírat, alepřijmou se jako dítě, které ....pokračování příště....

MOJE STRÁNKA
plná nápadů a podnětů

Co je Merkaba?/harmonie/
Jak funguje ?
Pro koho je určena?
Co mi  Merkaba přinese?
Je to období plné zkoušek, co je testováno?
Co si odnesete Co dostanete?
Co nabízím?

Našla jsem domov ve svém srdci a to je teprve začátek, je to cesta bez začátku a bez konce, jakmile toto pochopíme a dosedne to do našeho systému, jsme tam kde jsme měli být, je to zjištění, že celou dobu Jsme, je to vždy tady a teď je to Přítomnost.
A co je přítomno? To z čeho vše vyvěrá, je to pulz, pohyb, tekutost a přitom to je.
Je co? Je od slova být...je to pohyb obsažený v ne-pohybu, když jsi tím, tak vnímáš pohyb Živost a když jsi mimo to je to nehybné. Být znamená, být nehybná a vnímat pohyb, ale taky vnímat pohyb a být tím klidem. A jak se potom tvoří v realitě?
Nejprve niterný klid , který je i hybnou silou všeho, je to energie nesoucí informace a ta postupně dojde až do hmoty a tvé tělo, pak vše vykoná, ale na úrovni energie, či světla už se vše odehrálo, zhmotnění je hra pro naše lidské zrození , je to hra a někdy dosti krutá, ale jakmile stoupne vibračně kolektivní vědomí, bude celá hra daleko zábavnější, pestřejší a kreativnější.

Krása pro život .....

Z Pocit nedostatku, čím se živím krmím? 

Chaos nerovnováha v dávání a přijímání.

Co je pozorovatel? Představte si, že sedíte v bublince a bublinky nás všech se navzájem dotýkají-tvoří jedno nekonečné pole bublinek navzájem se dotýkajících. Blíže k Vám je rodina, přátelé a postupně jsou lidé Vám méně známí.Vše pozorujete z nitra balónku,až jednou se vedle Vás místo rodiny začnou objevovat ,,cizí,, lidé a Vaše balónky se opět všechny navzájem dotýkají. Začnete se dívat co je to za balónek 

emoce ...

Proč jsou mnohdy aktivovaná emoční těla?
Jeden z důvodu je výchova, která vytyčuje hranice, alespoň by měla adekvátně k věku, ale nevyzrálost rodičů, kteří sami  mají posunuté hranice, buď příliš, nebo vůbec.

merkaba v sobě slučuje všechny polarity-energie do jednoho bodu, tím se zbaví původních vlastností protipólů, ze spojení těchto dvou vzniká třetí energie, která má novou originální a jedinečnou esenci a má vliv na změnu vlastnosti původních sloučených polarit...

Co přináší merkaba?...má schopnost vytvořit prostor, který je uspořádán pro meditace mimo čas a prostor ve, kterém lépe spatříte sebe z přítomnosti-pozorovatele, a díky našim širokospektrálním schopnostem, tvoří se prožitkový seminář spontalně, ale vždy odpovídá na konkrétní skupinové vědomí, JE TO OPAČNÝ POSTUP...NEJPRVE vÁM DOPŘEJEME POHLED do vzorců emočního těla a implantovaných programůa z Vašeho pochopení struktury, Vás pak provedeme odhalením hlavních nitek v síti iMerkaba zastupuje posvátnou geometrii- sjednocuje a povyšuje vědomí, to je Merkaba - je to živoucí energie, která je pulzující, pojmenovat cokoliv, schopná okamžitých proměn, třeba i kvantového skoku, je to plynutí a vývoj, jakmile tuto energii nazvete metodou a pojmenujete ji, zůstane v tomto bodě a ztrácí možnost měnit se a vyvíjet, je to princip Života /kvantová fyzika to nazývá pozorovatel,z pole nekonečných možností se stává bod./Necháváme Merkabu plynout a projevit to, co je pro Vás, naše poslání je nechat Vás dojít tam kam sami dovolíte, dostáváte však na cestu do života dary, informace z Vaši niterné databanky. Nepojmenovat a nechat proudit, vidíte svou síť programů, které se vyživují navzájem, je to dar, pokud díky nadhledu a vhledu pochopíte propojenost všeho se vším, vyjasní se co se ve Vašem životě projevuje v souvislostech pro Vás pochopitelných. Díky našim darům, které také nenazýváme metodou, protože i my stále frekvence rostou a stále se dolaďují - dějí se zázraky v sebeléčebných procesech vstupování do vědomých vztahů, vědomé početí i výchova dějí se,,kouzla,, - kvantové skoky do proměn vědomí je to magie života, nemáme metodu, protože to tvoří existence, které jsme vytvořily prostor- pokud jste něčí , nevidíte to, ale Živo ukáže skrze tvorbu aprojevení se v Životě..synchronicity, jste v nadhledu a i když přichází výzvy.

Co je Loď Merkaba ? Je to poznání a pochopení skutečnosti, že má každý člověk svou unikátní cestu, kudy se má vydat mu říká jeho navigační systém, ale selhává z důvodu, našich nasbíraných vědomostí, nemluvíme zde o prožitcích, ale převzatých názorech a zkušenostech, které nekompromisně přehluší tichou niterné směrovky.. Kudy se tedy vydat, co člověk, to cesta, proč tak slepě následujeme jiné? Je to záminka manipulující mysli, které věříme, vnucuje svou hru, že někdo ví ...,,on to ví lépe, než já, nebo je dále na cestě apod... necháváme si myslí namluvit to co jsme si během života nasbírali, jako pravdu o nás samých a vtipné je, že aplikujeme stejný postup, opět nasloucháme okolí a doufáme či lépe věříme, že zafunguje zbavování se naplněné mysli informačními nánosy-vědomostmi jaksi pozpátku ? Opět jsme pozapomněli na někoho pro nás tak důležitého,,na sebe,, Poznejme a pochopme, že není nikdo, kdo by Vás mohl vyvést z tohoto bludiště mysli. Merkaba je spojení dvou energií , podmínkou je stejná frekvence v bodu setkání a to místo je jejich společná tvorba, abychom docílili frekvenční shody s Vesmírem-bohem je zapotřebí odhodit vše co jsme si během života nabrali, to není na překážku pro naši hru-život, ale nechceme pro-pustit od-pustit, držíme i když nám to dávno neslouží , ,
Merkaba vytváří prostor, který Vám dovolí se uvolnit a na chvíli pustit stisk, pak můžete vše spatřit díky meditaci mimo čas a prostor - pozice pozorovatele - schopnost vidět celou svou progremovou síť, není čas zabývat se každou naši myšlenkou strachem..., spatříte totiž, jak je vše provázané, jak jedno drží druhé a nepustí, má delší vzorec, který to propustí. Schopnost rozpojit a spojit je protože stojíme mezi- neutrální zóna.Pozorovatel Tady a Teď.