,,Loď Merkaba,,

05.04.2020

Žijeme na planetě kontrastů a jsme inspirací.... 

Proč název ,,Loď Merkaba,,?

Protože jsme všichni plynoucí proud energie......

Jakékoliv učení a metody, které byly po staletí předávány a následovány, dosahovány i napodobovány/Guru, učitel i rodič/.... se mohou v našich Životech jevit, jako stagnující tok energie, v podobě dogmat a duchovního ega, nekompatibilní s frekvencí Planety i Vesmíru.
Takto udržované paradigma brání vstoupení do vlastního informačního zdroje a odvádí pozornost od nás samých, vlastní vnitřní síly, autentičnosti a jedinečnosti-unikátní esence, kterou si každý přinášíme do svého vlastního života.
Všechny informace i kódy si přinášíme s sebou, jsou zapsány ve všech našich úrovních/tělech/, hledejme je v sobě... ,,objevuj svou vlastní metodu-svou vlastní cestu,, vyvstávající z Vašeho vlastního Živita-Existence. Můžete se nechat inspirovat lidmi, kteří již kráčejí ve svých vlastních stopách.....inspiraceje může být také i uvědomění, že mohu jisté věci dělat jinak, dovolit si kráčet ve svých vlastních stopách.... příroda neopakuje-nekopíruje, ale vždy vytváří nové kreace, jedinečné, unikátní a originální..... 

Z ,,kvantového,, hlediska zůstává spektrum možností stále aktivní, pokud ale cokoliv pojmenuji, věnuji pozornost a přisoudím vlastnosti a tím i podmíněnost - je tvořen program.... ztrácí tok energie schopnost proměny-variability. Ztrácí svou přirozenou schopnost aktuálně měnit svou frekvenci, být v procesu....což je proud životdávající energie. Zůstává tak v tomto energetickém poli, v bodě pojmenování, zmrazen-limitován. Nejlépe to pravděpodobně pochopili indiáni, kteří si mění jména, podle činnosti nebo vibrací ve které se momentálně ocitají a v průběhu života jméno přizpůsobují-mění.

Nenabízíme Vám žádnou převzatou metodu, ale provedeme Vás tím, co bylo po mnoho let, skrze naše životy projevováno a prezentováno..... dary, kterými jsme byly obdařeny a mnoho let se kultivovaly a rozvíjely, nyní je naplňujeme a předáváme.....svým jedinečným a originálním způsobem a stále se i nadále prohlubují i rozšiřují, je to nikdy se nekončící proces, nelze nikdy říci už vím, protože už ve chvíli, kdy to říkáte, dochází ke změně a jste opět v novém místě, kde nevíte nic........jsou to proudy životní energie, kmitající vibrace, spirála osobní esence a existence,....každý nese kousek skládačky a předává do společné tvorby, jakmile jsme je zkultivovaly a ,,spojily ve svém středu,,do soucitu a Harmonie...aktivovalo se naše poslání a Život nás ,,poslal,, na místo, kde máme teď být.
Nelze to pojmenovávat ani nazvat ,,nějakou metodou,, jelikož se jedná o proud láskyplné energie plné soucitu a pochopení a vhledu, kdy se dějí,,zázraky,,....někdy slzy, jindy smích, u každého proces pochopení probíhá svým jedinečným způsobem, pro někoho je podstatný prožitek a pro jiného stačí objevit svou niternou rozlehlost a jiný potřebuje skrze intelekt, zpracovat informace, aby pochopil, že způsob, kterým myslí je točení kola dokola....jsme opravdu všichni jedineční.... Naše poslání-dar je také v tom, že rozpoznáme, kdo jak je nastaven a kterou cestou se má tedy vydat, co je tou nejkratší cestou/a to může být zároveň jeho dar a poslání/.
...nyní se dostáváme k tématu, proč jsme dvě..?
jedna ,,má,,talent vnímat jednotlivosti a ukotvit je, aby mohly být propojeny s celkem
a druhá talent propojovat- integrovat vše do svého středu-Harmonizovat, díky vcítění a propojenosti s celkem - složeného z jednotlivostí....
...synchronicita udělala svou práci, aby se setkaly naše dary, je to symbióza i syntéza, informace se doplňují, aby utvořily ucelený vhled, který je srozumitelný a jasný......plný rozmanitosti a kontrastů......
A jak do toho zapadá název Loď Merkaba...?
Vše na nás působilo, jako pojem ,,plynutí s proudem,, tak jsme nastoupily do lodi a merkaba je symbol pro propojení dvou polarit, posvátná geometrie, která propojuje to nahoře s tím dole ve svém středu-v srdci, kde ,,zažehne světlo,, vibrující ve frekvenci Harmonie a lásky....
Spatřily jsme v tom všem krásný symbol, pro název webu....a také čemu věnujeme pozornost, to vyživujeme a stává se naši součástí ...na úrovni těla to znamená, že každá má buňka vibruje radostí v harmonii a lásce....
Také proto je ,,Den naplněný Světlem,,...7 seminářů/květ života-střed je světlo/, kde vše probíhá skrze Vědomý prožitek a proto další seminář,,Žij vědomý Život,, Pro vzájemné předávání a doplňování, kde je více prostoru pro upřesňování a vyjasňování informací, vznikla akce ,,Kniha* Káva*Klid,, Pokud se však v životě objeví výzvy a cítíte je více na osobní úrovni, je možnost se setkat individuálně, případně v malé skupince....O.E.

Život-Vědomí je proud, pulsující v neustálé proměně, což ve frekvenci ego-myšlení nelze zachytit. Samo Vědomí je obsahem všech možností i informačního potenciálu,,procesu-prožitku,, vše se odehrává v jakési spontánnosti, synchronicitě, intuitivně i v souladu s vesmírnými i přírodními zákonitostmi......posvátná geometrie...zlatý řez, vždy je vytvářena krása, soulad a Harminie....  
I nyní stále vidíme a chápeme jen výseč, jak se opravdu skládá naše realita, ale co dnes víme jistě, že každý sám sobě může být Guru-kouč a může se mít ve své moci-pokud ji neodevzdává.
Pokud pochopíme a rozpoznáme, že vše co ,,nám náleží,, je obsahem proudu našeho Bytí, stačí to dovolit, uvolnit odpory a Bytí se může ,,propojit,, s jádrem každé naši buňky, aby mohly vibrovat radostí a poskytnout nám k dispozici všechny informace samy v sobě se nesoucí....
Není potřeba se napojovat na ostatní/na někoho mimo nás, ztotožňovat se, nebo odevzdávat svou moc a odpovědnost, nebo komunikovat s jinou entitou...komunikujme primárně a přímo sami se sebou....naučme se znovu naslouchat sami sobě, je to nezávislost a důvěra v samotný Život, který nás oživuje i vyživuje, cítíme ho v sobě v každém momentu.... proč jsme ,,sobě,, přestali důvěřovat?.. je čas obnovit v sobě sebe-důvěru v sebe a sebe-vědomí v Život..!

Merkaba je... je to energie, posvátná geometrie, proud světla/centrum naši božskosti-harmonie a metatronovy kr.-centra lásky-SVĚTLA/ a vždy tím JE/nemusí to dělat/......je inspirující i uzdravující tekoucí energie, kterou obsahuje vše i každé stvoření, vyskytující se na této planetě....(viz. články a akce)...

Co přináší ,,Loď Merkaba,,? je to symbol pro ,,umožňování a projevení energie, jak uvnitř, tak vně a vytváření vnějšího i vnitřního harmonického prostoru a podmínek, ve kterých se mohou odehrávat zázraky.... objevením své Živoucí esence a síly, odhalením svého holografického profilu a skrze vědomé zanoření se do svého vnitřního klidu, může proběhnou setkání se svou niternou podstatou, zároveň v propojení a ustálení se v těle /s přírodou/.
Aktivní vědomé prožitky, umožňují vhled i nadhled pro objevení své programové sítě a rozpoznání jednotlivých vzorců a struktur.
Díky pochopení propojenosti, že všechny vzorce jsou navzájem provázány a podporují se, je možné dekódovat přímo nosný vzorec...paradoxně to obvykle souvisí i s tématem poslání....
I skrze prozření, že všechny tyto vzorce, jsou nesoucí nepostradatelné informace, dary, které již naplnily svůj účel a tudíž mohou být s lehkostí propuštěny v lásce, úctě a pokoře...
....tyto informace/energie jsou vlastním tranzitem ze starého paradigma do nového....

....Současně se odhalují poslání.... už víte, jaký nepostradatelný díl do skládačky, zvané osobní a společný Život je skrze Vás přinášen...
....není to metoda, všechny metody jsou obsaženy v merkabě/ty manifestované i potenciál/,
je to proud světelné energie, který,,JE OBSAŽEN VE VŠEM A V KAŽDÉM,, proudí skrze každého
a vibruje v jeho frekvenci....
,,Není-li v rovnováze jedinec, nemůže být v rovnováze ani skupina,,...E.

* ČLÁNKY PODLÉHAJÍ ZÁKONU O AUTORSKÝCH PRÁVECH, POKUD NĚKTERÝ Z ČLÁNKU CHCETE POUŽÍT PRO SVÉ SOUKROMÉ ÚČELY JE PODMÍNKOU, UVÉST DOMÉNU S ODKAZEM NA NAŠE STRÁNKY /PRO KOMERČNÍ ÚČELY NÁS KONTAKTUJTE/ DĚKUJEME